Geologista tietoa monipuolisesti yhdyskuntien käyttöön

Kertomusvuonna toteutimme yhdyskuntien suunnittelua tukeva toimintaa pääosin hyödynsaajien kanssa yhteisrahoitteisesti toteutetuissa hankkeissa, joiden keskeisiä teemoja olivat yhdyskuntien kiviainekset ja vesihuolto sekä vesistöhaittojen ehkäiseminen. Resurssien käytön pääpaino kohdistui pohjavesialueiden rakennekartoituksiin vesihuoltoratkaisujen tukemiseksi, vesistöhaittoja aiheuttavien happamien sulfaattimaiden yleiskartoitukseen sekä tietopalvelujen kehittämiseen. Kiviainesten tilinpitopalvelun kehitystyö edistyi yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa.

Pohjarakentamiseen liittyvät aineistopalvelut (pohjatutkimustiedot, taustapitoisuustiedot) mahdollistavat merkittävän systeemitason tehostumisen, ja arvoidaan, että olemassa olevan geologisen osaamisen ja kerätyn tiedon hyödyntäminen voi tuoda vuositasolla kymmenien miljoonien eurojen kustannussäästöt.

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan Poski-ohjelmassa selvitettiin kiviaineshuollon ja pohjavesivarojen hyödyntämisen yhteensovittamista. Strategisesti tärkeä ja uusia mahdollisuuksia avaava kaupunkien geomallien kehitystyö käynnistyi CityGeoModel-hankkeen saatua rahoitusta ”6-aika”-ohjelmasta.

Pohjavesialueiden rakennekartoitukset ja happamien sulfaattimaiden yleiskartoitus toteutettiin yhteisrahoitteisina hankkeina. Happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksen valmistuminen viivästyi lievästi vesienhoidon toteutusohjelman tavoiteaikataulusta, mutta valmistuu Pohjalahden valuma-alueen osalta 2016 aikana.

Harjualueiden rakenneselvityksiä tehtiin useissa kohteissa pohjavesi- ja kiviaineshuollon tueksi. Harjualueiden pohjavesitutkimuksia tehtiin myös vesienhoidon toteutusohjelman mukaisesti.

Kiviainesten käyttö Suomessa 2014

Yhteensä 79 miljoonaa tonnia

Lähde: Ympäristöhallinnon Notto-tietojärjestelmä ja Infra ry