Mineraalialan tutkimustoiminta on aktiivista ja kansainvälistä

Asiantuntemuksen arvostus keskeisimmällä vaikuttavuusalueellamme säilyi kertomusvuonna hyvällä tasolla, josta osoituksena voidaan pitää yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan aktiivisuutta ja hyvää sidosryhmäpalautetta.

Olemme suunnanneet toimintamme tulossopimuksen vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti vastuullisen raaka-aine- ja energiahuollon sekä alueellisesti tasapainoisen kehityksen edistämiseen. Kestävän kaivannaisteollisuuden toimintaohjelmaan liittyen Kaivannaisalan tutkimusstrategia valmistui GTK:n vetovastuulla, ja yhteiskunnalliseen viestintään panostettiin aiempaa vahvemmin (mm. Kaiva.fi-portaali ja SAM-hanke).

Kansainvälisten verkostojen vahvistaminen eteni merkittävästi ja kilpailtua tutkimusrahoitusta pystyttiin lisäämään. Toisaalta toimialan heikon suhdanteen ja metallien laskevien hintojen vuoksi etsintäyritysten ja investoijien asiakasaktiivisuus oli kotimaassa erittäin alhaisella tasolla.

GTK osallistui merkittävällä panoksella kaivosten YVA-oppaan toteuttamiseen. Yhteistyömme TUKES:in kanssa tiivistyi yhteistyöryhmässä sovittujen tavoitteiden mukaisesti keskittyen malmiaineistojen saatavuuden parantamiseen.

Verkottumisella vaikuttavimpiin tuloksiin

Panostimme kestävän kaivosteollisuuden edelläkävijyyttä edistäviin ohjelmiin. Toimimme ydinpartnerina alkuvuonna 2015 perustetussa vahvassa EIT Raw Materials -konsortiossa, jossa on mukana yli 100 toimijaa teollisuudesta, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

GTK:n Green Mining -tutkimusohjelmatoiminta (TEKES) oli edelleen aktiivista ja hankesalkku on merkittävä kattaen koko kaivostoiminnan elinkaaren. Kaikkiaan osallistuimme kertomusvuonna 12 hankkeeseen.

Minerals4EU-hankkeessa on valmistunut kansainvälisten INSPIRE-vaatimusten mukainen Minerals4EU-tietotuote. Onnistuimme kohtuullisesti myös Suomen Akatemian mineraalialalle suunnatuissa hankehauissa.

Jatkoimme mineraalivarojen tutkimukseen ja kartoitukseen liittyvän toimintamallin uudistamista. Suomen nikkeli-, sinkki-, kulta- ja fosforivarantojen kokonaisarvioinnit sekä Pohjanmaan litium-tutkimusten yhteenveto valmistuivat ja osoittavat hyvän etsintäpotentiaalin. Esimerkkinä potentiaalista on fosfori; EU:n fosforivarannot ovat pienet ja unioni on täysin riippuvainen tuonnista (yli 90 %). EU:n sisällä fosforia tuotetaan ainoastaan Suomessa, ja selvityksemme mukaan maamme fosforivarannot ovat suuret, yhteensä noin 2,4 miljardia tonnia.

Potentiaalista ja selvityksistä huolimatta, toimialan heikon suhdanteen ja metallien laskevien hintojen vuoksi, investoijien aktiivisuus oli kuitenkin ennätyksellisen alhaisella tasolla, mikä heijastui myös etsintä- ja kaivosyritysten maksullisen palvelutoiminnan kysyntään.

Uusille kotimaisille ja ulkomaisille malmityypeille luotiin kertomusvuonna rikastusteknisiä ratkaisuja pääosin maksullisina toimeksiantoina pääosin GTK Mintec:n toimesta.

Kaivostoiminta Suomessa

  2015 2014 Muutos
Kaivosten lukumäärä (louhintaa raportoineet) 45 40 +13 %
Kaivosinvestoinnit (M€) 157 190 -17 %
Hyötylouhinta (Mt) 32,9 29,5 +12 %
Kokonaislouhinta (Mt) 89,2 74,8 +19 %

Lähde: Tukes

GTK:n löytämiä kaivostoimintaan johtaneita malmiesiintymiä

kartta