Menestystä ja kasvua luonnonvarojen kestävällä hyödyntämisellä

Toimintavuottamme 2015 leimasivat muutokset ja uudistuminen: pääjohtajan vaihtuminen, laajasti henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistava strategiaprosessi sekä uuden toimintamallin ja organisaatiorakenteen valmistelu. Murrostilanteesta huolimatta vuotta voidaan pitää sekä toiminnan tavoitteiden saavuttamisen että taloudellisen tuloksen kannalta onnistuneena. Vuoden 2016 osalta hyvää kokonaistulosta lähdetään tavoittelemaan uudella toimintamallilla ja vahvalla asiakaslähtöisellä asenteella sekä henkilöstön osaamisen kehittämisellä.

GTK:n kokonaisrahoitus kertomusvuonna oli 39,0 milj.€. GTK:n rahoitus jakautuu talousarvioehdotukseen sekä maksullisen ja yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan tulorahoitukseen.

Strategiaprosessin aikana todettiin tarve reagoida talousarviorahoituksen alenevaan tasoon toimintamallin uudistamisella ja siihen kytkeytyvillä koko henkilöstöä koskevilla YT-neuvotteluilla. Prosessin tuloksena päädyttiin irtisanomisiin ja vakinaisen henkilöstön määrän vähentämiseen noin 80 henkilöllä.

Verkostoitumalla tuloksiin

GTK oli kertomusvuonna edelleen haluttu yhteistyökumppani ja käynnissä oli kaikkiaan 98 (92) yhteisrahoitteista hanketta. EU-rahoitteisia hankkeita oli käynnissä 36 (37). Yhteisrahoitteisen hanketoiminnan aihepiiri on laaja painottuen erilaisiin luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kestävään kaivostoimintaan liittyviin kysymyksiin.

Kotimaan verkostojen ja hankeyhteistyön pääpaino on yritysten toimintaedellytysten vahvistamisessa sekä raaka-ainepotentiaalin tuominen osaksi maakuntatason elinkeinopolitiikan valmistelua. Merkittävinä ovat Euroopan metalli- ja hyötymineraalivarantojen arviointi ja mallinnus sekä ekotehokkaiden ratkaisujen etsiminen mineraalien tuotanto- ja talteenottomenetelmissä.

Yksittäisistä EU-hankkeista suurimpia ovat EURARE- ja FAME-puiteohjelmahankkeet, joissa molemmissa on mukana laaja kansainvälinen konsortio. Kotimaassa yhteisrahoitteisen toiminnan vahvoina painopisteinä olivat malminetsintäkonseptien ja teknologioiden kehittäminen, kestävä kaivostoiminta sekä pohjaveteen ja vesihuoltoon liittyvät teemat.

Strategiaprosessin myötä yliopistokumppanuuksien merkitys kirkastui entisestään. Osaamiskeskittymien luominen ja vahvistaminen nostettiin esiin hallitusohjelmatasolla. GTK pyrkii kumppanuuksien ja verkostoveturiroolin vahvistamiseen ydinalueillaan.

Strategisesti avainasemassa ovat edelläkävijyyttä edistävät verkostot. GTK liittyi ydinpartneriksi alkuvuonna 2015 perustettuun kunnianhimoiseen EIT Raw Materials -konsortioon, jossa on mukana yli 100 toimijaa teollisuudesta, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Euroopan tasolla verkostoyhteistyön keskeinen alue on edelleen EU:n raaka-ainealoitteen tavoiteohjelmien edistäminen ja vahva osallistuminen aihepiirin Horisontti 2020 -ohjelmiin.

EuroGeoSurveys (EGS) kytkee GTK:n osaksi eurooppalaisen geoalan tutkimuksen ja informaatioinfrastruktuurin verkostoa. Kertomusvuonna tehtiin merkittävä päätös ERANET-hakemuksen laatimisesta. Tavoitteena on käynnistää EGS-ytimen ympärille rakentuva osittain EU-rahoituksella toimiva verkosto mineraali-, energia- ja vesikysymyksiin sekä geotietojärjestelmiin liittyvän projektitoiminnan käynnistämiseksi.

Tietopalvelut saivat kiitosta

Kokonaisvaltainen tuottavuuden parantaminen kuuluu olennaisena osana GTK:n toiminnan kehittämiseen. Prosessien kehittäminen, digitalisaatio ja ydintoimintaan keskittyminen ovat tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämisen tärkeimmät komponentit. Uuden strategian myötä digitalisaatio nousi aiempaa vahvemmin esiin koko toimintaa leikkaavan uudistamisen punaisena lankana.

GTK edistää tietoaineistojensa käyttöön saattamista jalostamalla niistä tietotuotteita sekä kehittämällä jakelupalveluitaan. Aineistopalvelujen sähköistäminen eteni ja useita uusia rajapintapalveluja avattiin.

GTK:n tietopalvelujen arvostus asiakkaiden piirissä heijastui kanadalaisen Fraser-Instituutin alkuvuodesta 2015 julkaistussa kokonaisarvioinnissa: tarjoamamme malmitietoaineisto on toistuvasti arvioitu hyödynnettävyydeltään parhaaksi – näin myös vuonna 2014. GTK:lta odotetaan yhä kehittyneempiä digitaalisia palveluita ja nopeampaa uudistumista tiedontuottajana (tarkentuvat kohdealueet, automatisoituva tiedonkeruu).

Aktiivisuus geologisen tiedon ja osaamisen jakamiseksi poliittisen ja kansalaiskeskustelun pohjaksi vahvistui. Merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta edustivat osaltaan GTK:n laatimat, usein laajat ja monitahoiset asiantuntijalausunnot erilaisia lupakysymyksiä ja kaavoitusta koskien.

Vertaisarvioidut julkaisut tyypeittäin