GTK tunnetaan erinomaisena tutkimuslaitoksena

GTK:n julkisti uuden strategiansa 2015. Aloitimme uudistuksen jo vuonna 2014 tapaamalla laajasti sidosryhmiä. Halusimme aidosti kuunnella ja saada kuvan siitä, mitä asiakkaat ja yhteistyökumppanit ajattelevat GTK:n roolista ja mitä odotuksia kohdistuu tutkimuslaitokseemme tulevaisuudessa. Samalla tulimme luodanneeksi GTK:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Saimme tapaamisissa paljon arvokasta palautetta. GTK miellettiin osaavaksi yhteistyökumppaniksi, joka varsinkin mineraalialalla, yhdyskuntarakentamisessa sekä turve- ja geoenergia-asioissa miellettiin tärkeäksi toimijaksi.

Geologisen tiedon hyöty tunnistettiin hyvin. Monipuolisen geologisen tiedon kerääminen, jalostaminen ja jakaminen yhteiskunnan hyödyksi katsotaan säästävän kuluja mm. yhdyskuntasuunnittelussa ja malminetsinnässä. GTK tunnetaan laajoista geologisista tietovarannoistaan, joita sekä julkinen sektori että yritykset käyttävät toiminnassaan.

Geologisten raaka-aineiden merkitys modernin yhteiskunnan mahdollistajana tunnistetaan yhteistyökumppaneidemme keskuudessa hyvin, mutta yleisen tietoisuuden nostaminen GTK:n työn merkittävyydestä kaipaa lisähuomiota. Avoin viestiminen ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun vahvistavat GTK:n roolia valtakunnallisena ja kansainvälisenä geotoimijana.

GTK ei kilpaile yksityisen sektorin toimijoiden kanssa, vaan pyrkii kytkeytymään asiakkaan arvoketjuun tiedontuottajana ja -jalostajana. GTK osallistuu toiminnallaan mm. tutkimusverkostoihin, yritysten toimintaympäristön kehittämiseen, tietoinfrastruktuurien toimivuuden parantamiseen ja viennin edistämiseen kansainvälisen toimintansa kautta.

GTK:n vaikuttavuus tutkimuslaitoksena syntyy pääosin pitkällä aikajänteellä muodostaen lisäarvoa asiakkaan ja hyödynsaajan arvoketjuun. Asiakasvaikuttavuus – oli asiakas sitten elinkeinoelämä tai julkinen sektori – on tärkeä mittari määrittäessämme kehityspolkuamme tulevaisuuteen.

Tarmo Tuominen
Nordkalk Oy, Chief Supply Chain Officer
GTK:n johtokunnan puheenjohtaja